آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت دوم)

در این ویدیو در مورد میکروکنترلر مورد نظر برای استفاده در این پروژه صحبت کردیم و پورتهای آن را شرح دادیم.در این ویدیو در مورد میکروکنترلر مورد نظر برای استفاده در این پروژه صحبت کردیم و پورتهای آن را شرح دادیم.

پست های مرتبط
آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت اول)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت دوم)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت سوم)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت چهارم)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت پنجم)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت ششم)آموزش طراحی و ساخت بازی الکترونیکی دایره (پارت هفتم - آخر)

فایلهای مرتبط
فایل پروژه کدویژن مربوط به بازی الکترونیکی دایره