چرا توی مدار از رله استفاده میشه؟

چرا تو مدارات الکترونیکی از رله استفاده میشه؟ تو این ویدئو که پارت سوم پروژه رله تایمردار هست به این سوال پاسخ دادم و قراره که از روی این مطالب پروژه رو در پارتهای بعدی پیش ببریم