نحوه ایجاد ساده ترین پروژه PCB در آلتیوم دیزاینر

در این ویدیو یک فیبر بسیار ساده در آلتیوم دیزاینر ایجاد کردیم