برنامه نویسی تحریک موتور پله ای با تغییر دما

استپر موتور خودرو رو با تغییر دما میخواییم کنترل کنیم. تو این ویدیو پروژه ویدیوی قبلی رو تغییر دادیم تا این خواسته بر آورده بشهاستپر موتور خودرو رو با تغییر دما میخواییم کنترل کنیم. تو این ویدیو پروژه ویدیوی قبلی رو تغییر دادیم تا این خواسته بر آورده بشهپست های مرتبط
تستر ارزان و دم دستی استپر خودرواستپر موتور خودرو چطور کار میکنه؟برنامه نویسی پروژه تستر استپر موتور خودروبرنامه نویسی تحریک موتور پله ای با تغییر دما

فایلهای مرتبط
سورس کامل پروژه تستر استپرموتور خودرو